اطلاعيه پیرو کنسل شدن امتحانات مقطع تحصیلی  کارشناسی روز یکشنبه مورخ ۱۵تیرماه

اطلاعيه پیرو کنسل شدن امتحانات مقطع تحصیلی  کارشناسی روز یکشنبه مورخ ۱۵تیرماه

*اطلاعیه مهم و فوری*

قابل دانشجویان کارشناسی:
اطلاعیه مهم- ویژه دانشجویان

پیرو کنسل شدن امتحانات مقطع تحصیلی  کارشناسی *روز یکشنبه مورخ ۱۵تیرماه* به دلیل مشکل نرم افزار سازمان و انتقال زمان برگزاری امتحانات مذکور به روز *سه شنبه مورخ ۳۱تیرماه*:

✅ تمامی دانشجویان ملزم به *شرکت مجدد در امتحانات لغو شده* می باشند (برگزاری امتحان مجدد در روز سه شنبه مورخ ۳۱تیرماه) و نمره جدید مدنظر قرار خواهد گرفت.

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها