زمان حضور مدیران گروه آموزشکده

زمان حضور مدیران گروه آموزشکده

روز های حضور مدیر گروه معماری:  خانم ریحانه  اصغری

یکشنبه،سه شنبه: ساعت 9 الی 12

روزهای حضور مدیر گروه عمومی: آقای سعید قنبری

یکشنبه و دوشنبه: ساعت 8 الی 12/30

روزهای حضور مدیر گروه کامپیوتر: خانم الهام ربیعی

 یکشنبه و دوشنبه :ساعت 9/30 الی 13

روز های حضور مدیر گروه تربیت بدنی: جناب آقای مجتبی رئیسی

دوشنبه و چهارشنبه: ساعت 10 الی 14

 

 

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها