اطلاعيه تشكيل كلاسهاي مجازي گروه كامپيوتر و معماري

اطلاعيه تشكيل كلاسهاي مجازي گروه كامپيوتر و معماري

:‏ قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر 


شنبه ۹فروردین  کلاسهای اساتید خانم ها   جان محمدی ،منصوری ، ربیعی ،صلاح زاده ،رشید الاسلامی و آقای گودرزی در ساعت مقرر برگزار میگردد *

‏ * شنبه ۹ فروردین  کلاس جبرانی درس پایگاه داده آقای ذوقی ساعت ۱۶ تشکیل میگردد و کلاس جبرانی درس مهندسی نرم افزار خانم جان محمدی ساعت ۱۵ تشکیل میگردد
یکشنبه ۱۰ فروردین کلاسهای آقایان امینیان ، مهدی زاده و خانم تبریزی و رشید الاسلامی در ساعت مقرر برگزار میگردد * 
دوشنبه ۱۱ فرودین کلاس های خانم زاغری ، پازوکی در ساعت اصلی  کلاس برگزار میگردد *
حضور دانشجویان در کلاسها الزامی می باشد ***


 :قابل توجه دانشجويان معماري
کلاس های جبرانی  آموزش مجازی درس پرسپکتیو  استاد سيدجمالي  در تاریخ های ۹۹/۱/۹و۹۹/۱/۱۰ ساعت نه  صبح برگزار می شود *

کلاس جبرانی ایستایی۱ و متره برآورد استاد كاظمي در روز شنبه (ساعت ۱۰صبح ایستایی و ۱۲متره برآورد) خواهد شد *

درس زبان فني خانم ذبيح زاده 9 فروردين ساعت 14:15 تشكيل خواهد شد

  • امور کلاسها
  • اطلاعیه ها